Thirrje për ekspertë / Call for Experts

Thirrje për ekspertë / Call for Experts

THIRRJE E HAPUR: UNAA hap thirrjen për ekspertë/e, për hartimin e studimit me titull “Mbi aksesueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen në sektorin e artit dhe kulturës në Shqipëri”.

Në kuadër të punës sonë në promovimin e gjithëpërfshirjes në sektorin artistik, ky studim synon të shqyrtojë nivelin e pjesëmarrjes së shoqërisë shqiptare në art dhe kulturë, me fokus të veçantë në sfidat dhe kufizimet me të cilat përballen grupet e margjinalizuara në praktikën artistike, duke sugjeruar rekomandimet e nevojshme për fshirjen e këtyre pengesave. Nisur nga roli i rëndësishëm që sektori luan në trashëgiminë e vendit, por edhe në aspektin ekonomik, pjesëmarrja e shoqërisë në të është po aq jetike sa kudo tjetër.

Klikoni në këtë lidhje për të shkarkuar termat e referencës.

Ekspertët/et ftohen të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës: 21/07/2023

Në adresën: secretariat@unaalbania.org

Faleminderit!

**********************ENGLISH VERSION FOLLOWS***************************************

OPEN CALL: UNAA is pleased to launch a call for experts to conduct a study on “Accessibility and Inclusivity in the Arts and Culture Sector in Albania” 

In the framework of our work on promoting inclusiveness in the arts sector, this study aims to investigate accessibility issues in the arts and cultural sector in Albania, with a special focus on the identification of the barriers faced by marginalized groups, experiencing exclusion in terms of artistic practice. The final purpose is to recommend solutions for increasing access and inclusivity and also reduce limitations and barriers. Given the important role that the sector plays in the country’s heritage, but also in economic terms, social participation is vital as in any other sector.

Click this link to download the terms of reference.

Experts are invited to send their applications by: 21/07/2023

at the email address: secretariat@unaalbania.org

Thank you!

Add a Comment

Your email address will not be published.